Aleksandrs Antonenko & Anita Rachvelishvili - Aida par Sonja Frisell - Gianni Quaranta - Photos...