Stuart Skelton, Vladimir Stoyanov et Sonya Yoncheva - Otello par Robert Wilson - Sonya Yoncheva...